Certifikace

Zpráva šetření

Stavební malta BL
Zde : šetření dlouhodobé zkoušky

Zadavatel úkolu : firma Walter - stavebniny
Platenweg 26 BL Systém GmbH
Dennliweg 39
71706 Markgröningen CH-4900 langenthal

 

Datum zprávy : 14.06. 1996

Zakázky : 32-22441 /Grü/ma

Počet stran textu : 11

Přílohy : 1


1. Všeobecné

Pane Volker Waltere ,stavební náhradu v 71706 Markgrönigenu požadovala FMPA ,referát 32 , k prověření stavební zkoušky stavebni hmoty od firmy BL systém. Jedná se přitom podle výroku ,firmy Walter, o zkušební těleso ,respektive provedení požadované práce s identickým produktem „ CESO" malta ,která cca 1980 - 1984 , respektive byla vykonána v r. 1987 .

2.provedení zkoušky

Uskutečnění následující fyzikálně - mechanického parametru malty požadovala firma „CESO" respektive BL :

- E - modul
- Pevnost tahu při ohybu
- Přilnavost při tahu
- Teplotní změna délky
- Rozptyl vodní páry

Údaje k odběru vzorku ,provedení zkoušky, a vyhodnocení výsledků budou vráceny s jednotlivými dílky ve zprávě z výzkumu .

2.1 Zkouška pevnosti v tlaku podle DIN EN 196 T1

Bylo to dodáno panem Walterem od firmy „CESA" - resp. BL malta,byla podle prohlášení pana Waltera v roce 1980 vyrobena a použita pro zhotovení zkušebního tělesa .

Zkušební kousek je středně šedivé barvy , vykazuje jemnozrnnou struktůru a byla podle údaje vyrobena ve dvou vrstvách .

Z toho bylo vyrobeno 6 zkušebních těles s délkou strany 40 mm +/- ( krychle ) pilou a následně planparalelní vybroušení hmoty v místě tlaku .

Zkouška následovala podle DIN EN 196 T1 , odlišně s takovým vzestupem od 1 N/mm2/sec ( odpovídá DIN 52105 tlakovému pokusu na přírodním kameni ) .

 Zjištěné výsledky pevnosti tlaku .

zkušební těleso N/mm2
1 13,2
2 14,7
3 12,8
4 15,2
5 14,7
6 15,0

Střední hodnoty pevnosti v tlaku obnáší = 14,3 N/mm2 se standardní odchylkou s = 1,02.

2.2 Záruka pevnosti tahu .

Použitá tělesa pro určení vazby pevnosti tahu byly od pana Waltera dodány.
Podle zprávy od pana Waltera byla tam" CESO" BL - malta v roce 1987 na Molase - pískovec nabídnuta na opravu budov ve Švýcarsku.

Na zkoušku pevnosti tahu byla použita 3 tělesa . Nabídnutá malta a ca. 3mm molasse-pískovce byly uvolněny v délce 5 cm.Na zkoušenou plochu byly nanešeny zkušební vrstvy HBM lepicí látkou X60 a manuálním zkušebním přístrojem podle Dr Ettl/Dr Schuha ( popsaný v Ochraně budov a stavebního sanírování 13,1990 ) s pomalým zatížením stáhnutý .
K postavení dynamického přístroje bylo použito elektronických vah HBM typu U2A ( 10kN ) s měřícím přístrojem MVD 2405A .

Tab.2: vazba pevnosti tahu v n/mm2

Zkušební těleso N/mm2
A 0,11
B 0,16
C 0,22

Průměrné hodnoty pevnosti vazeb při tahu činí 0,16 N/mm2 se standardní odchylkou 0,06 .
Vysvětlení k tabulce :
Na všech tělesech byla použita malta - BL při odtrhovacím pokusu při povrchovém porušení .

2.3. teplotní expanzní koeficient alfa - T

Použitá tělesa pro určení teplotního expanzního koeficientu alfa T byla na Ewangel.kostele v Eggensteinu / Leopoldshafenu odebrány .
Jedná se,podle zprávy od pana Waltera o „CESO" BL - maltu nabídnutou v roce 1984 .
Byly vyrobeny a použity 3 kusy k zabezpečení mormy DIN 51045 s měřící stopou 100 mm pro určení termo-expanzního koeficientu alfa T . Uskladnění zkušebních vzorků následovalo s konstantními teplotními podmínkami s teplotními intervaly od 40'C ( +20/+60'C ) a v intervalu +20'C /- 20'C .
Zkoušky byly koordinovány pod 20'C/65% rF .

Tab 3 teplotní expanzní koeficient alfa T ( interval +20'C / +60'C )

Zkouška1 11,5 * 10-6 K-1
Zkouška2 10,5 * 10-6 K-1
Zkouška3 12,0 * 10-6 k-1

Střední hodnota z těchto 3 pokusů alfa = 11,3 * 10-6 K-1 ,standardní odchylka s =0,8

Tab 4 tepl.expanz.koef. alfa T Interval (+20/-20'C )

Zk.1 16,0 * 10-6 K-1
Zk.2 16,5 * 10-6 K-1
Zk.3 15,0 * 10-6 K-1

Střední hodnota je alfa T = 15,8 * 10-6 K-1 ,odchylka s= 0,8 .


2.4. BIAXIAL pevnost tahu při ohýbání,E -modul stat.

Použitá tělesa pro potvrzení pevnosti tahu při ohebu byly použity v Eggenstein/leop. z evangel. Kostela pomoci vrtání .
Podle zprávy od p.Waltera byl tam „CESO" BL malta v roce 1984 na červeném pískovcovém kameni nanešena .

Pro zkoušku pevnosti tahu v ohebu ,modulu E byly vyrobeny 3 plátky s tlouštkou od 5,3 - 5,75 mm a průměrem 45 mm .

Zkouška byla vykonána s kamennou drtí UPM 1488 a siloměrnou krabici - 2kN rychlost zkoušky - 0,5 mm/min .Síla zkoušky byla spotřebována ( auflagering ) s d =39mm .

Tab.5 výsledky biaxiální pevnosti v tahu a ohebu alfabz

Zkušební předmět alfabz
( N/mm2 )

Zkouška 1 5,77
Zkouška 2 9,49
Zkouška 3 6,72

Střední hodnota biaxiální zkoušky činí 7,3 N/mm2 při standardní odchylce s =1,9 .

Tab.6 E - Modul stat.

Zkušební předmět E-modul stat
kN/mm2
Zkouška 1
Zkouška 2
Zkouška 3 4,23
3,72
5,03

Střední hodnota E-modulu činí 4,3 kN/mm2 , standardní odchylka s= 0,7 .


2.5 Schopnost difůze vodních par na základě DIN 52615
2.5.1. Přípravy na zkoušku .

Byly provedeny 3 jádrové vývrty sestávajíci z Molasse - pískovce s Ceso BL požadované malty .
Byly preparováno celkem 6 proužků pro pokusné provedení .3 jádrové vývrty byly preparovány a jsou k potvrzení na difůzy vodních par pískovce - Molasse, ( hodnota nulového efektu ) ze spodní strany vrtaného jádra .Další 3 kousky jádra jakožto celková zkouška (požadovaná vrstva + pískovec - Molasse ) a také na základní příprava podkladů .
Průměr ploch činí 45mm šířka od 0,8 cm - 1,6 cm .

2.5.2 Provedení zkoušky .
Byla provedena v mokrém prostředí +23'C - 50/95% rF . Zkoušky byly provedeny se Sorbenem v parotěsné nádobě ve stálých klimatických podmínkách v exsikátoru uložených .Odchylka od DIN 52615 nemohla být dodržena - min 50 cm čtverečných .Zkoušky byly 1 týden v exsikatoru porovnávány .V pravidelných intervalech by ly zjišťovány úbytky nádoby .

2.5.3. Vyhodnocení
Toto množství vody ,které denně předvolí prolínání parciálního tlaku bude jako propustnost vodních par označeno - WDD :

WDD = m2 - m1 / ( A*t )

Zde znamená :
M1,m2 = vážení vody
A = plochy pokusu
T = časová diference stacionárního - difůsního poměru ve dnech

Jakožto difůsní equivalent vzduchotěsné vrstvy sd ( difůzní odpor ) označuje šířku vzduchové vrstvy ,která má jinak stejné podmínky v pokusu .proto difůse parní molekuly klade stejný odpor .

Sd = Z / WDD

Vysvětlení :
Dosah a postup vlhkosti Z = 20,6 g / m*d
( různé velikosti faktoru ,přičemž jsou platné udané hodnoty tlaku vzduchu 1000hPa a teplota pokusu + 23'C )

Pokusné zkoušky pískovce jsou sestaveny z dvouvrstvé stavby doplněné BL maltou a Molass- pískovce . Difůsní equivalent vrstvy vzduchu žádané malty Sdm se nechá z difůsního equivalentu vrstvy vzduchu celkového systému sdG při odečítání difůsního equivalentu vzdušné vrstvy SdU pískovce vypočítat .Při homogenních stavebních zkouškách může číslo difůsního odporu převyšovat .

Mikro = Sd / s

s - střední hodnota šířky

Výsledky jsou v tabulce 7 - 9 zapsány .

Tab 7 : WDD , SdU - hodnota a mikro - hodnota Molasse -pískovce

Zkouška WDD
( g/m2*d ) Sdu
( m ) Mikro
( -- )
P 4b 120,4 0,17 23
P 5b 82,0 0,25 28
P 6b 110,7 019 23

Poznámka : Sd - hodnota při příslušné tloušťce vzorku .

Tab 8 : WDD SdG hodnota a mikro - hodnota celkového systému

Zkouška WDD
( g / m2*d ) SdG
( m ) Mikro
( -- )
P 4a 69,1 0,30 19
P 5a 67,6 0,30 20
P 6a 71,1 0,29 22

Poznámka : Sd - hodnota při příslušné tloušťce vzorku .


Tab 9 : Sd - hodnota mikro - hodnota Ceso BL - malty

Zkouška SdM
( m ) Mikro
( -- )
P 4a 0,18 17
P 5a 0,12 14
P 6a 0,08 20

Poznámka : spočítáno při ohledu rozdílné tloušťce nánosu .

Na základě pravděpodobně nerovné plochy na žádost Ceso BL - malta a relatívně nestejnoměrný vrstva malty je stanovení šířky nánosu požadované malty dost nepřesné . Vypočítané difůsní čísla odporu mikro = 14 - 20 požadované malty ,může být proto ,jako mikro >- 20 vyhodnoceno .

3 . Zhodnocení výsledků .
Konečné zhodnocení předloženého celkového výsledku v porovnání s průzkumem LPM v CH - Beinwil am See u CESO - malty staré 56 dnů .(Zpráva šetření LPM AG A-1865 z 16.10. 1980 )
Předložené výsledky šetření byly naproti tomu u starého materiáliu od firmy Walter zjištěny ,přičemž se jedná o zkoušku pevnosti v tlaku na materiálu ze stavebních objektů ( všechny ostatní pokusy ) .Po výpovědi výrobce firmy Rolf Büschi AG v CH 4900 Langenthal a zástupce staveb.hmot fa. Walter v Markgröningen jsou Ceso- malta a stavební malta- BL = produktově identický .

Co se týká požadovaných vlastností malty a kamenno - doplňování hmoty u Památkářů ,pojednává kniha „Doplnění kamene maltou v památkářství" Z BMFT - Sdružení badatelů poukazuje jakou to má hodnotu pro používání .

Pevnost v tlaku :
Pevnost tlaku zkoušeného kousku obnáší 14,3 n / mm2 naproti pevnosti tlaku 4,1 N / mm2 po 56 dnech stáří zkušebního vzorku .Je to podstatné zvětšení pevnosti tlaku po přidání upevňující směsi ,to může v určitém rozsahu zlepšit zpevňující vlastnosti .Rozlišuje se pomalý a normální čas k tvrdnutí kamenne .Při delším tvrdnutí se míchá s uhličitanem ( karbonátem ) . V poměru k „normálnímu" variačnímu rozpětí pevnosti tlakupískovce ca 30 - 100 N / mm2 je pevnost tlaku 14,3 n / mm2 na stavební maltu BL se díváme ,jako na výhodnou kapacitu ( formát ) .
V případě ...


.....s obzvlášť nepatrnou pevností tlaku ( např . - silně zvětralé,jílovitý pokojový kámen ) by byl nepatrné zpevnění tlaku stavební maltou žádoucí .

E - Modul :
Na zkoušejících tělesech by mohl být zjištěn statický E -Modul .To obnáší 4,3 kN /mm2 .Zkušenosti jsou,že takovýto dynamický E -Modul požadované velikosti ,má ca 10-30% nad hodnotu stat. E - Modulu .
Naproti tomu 56 dnů starý zkoušející předmět s dyn.e modulem 1,2 kn /mm2 si počíná zřetelně ztuhle .Rozsah kolísání je mnohonásobný ( v Baden Württenberg ) zastavěný pískovec leží mezi ca. Od 12kN / mm2 do 40 kN /mm2 .Odhad dyn.E - Modulu vyšetřující zkoušky stavební malty od BL vyplývá z řádové hodnoty ca. 4,7 - 5,6 N /mm2 .Toto má tvárnost dostatečnou pro přijetí pnutí ( např . - rozdílné protažení od substrátu a požadovaného množství ) .

Pevnost přilnavost tahu :
Zjištěná pevnost v tahu jsou s 0,11 - 0,22 N / mm2 naproti 2,0N / mm2 ve zprávě po výzkumu .firmy LPM AG zřetelně nižší .Přitom je předložený případ s ohledem na to,že ve všech pokusech se jedná o kohezní úlomek BL -malty .Odtržené plochy leží velmi těsně pod vrchní vrstvou (ca 1-2 mm ) a nechá stárnutí akrylové přídavky přes UV -působení na denním světle reagovat .Všeobecně platí,že pevnost přilnavosti v tlaku je od 50 - 80 % doplňujícího kamene a je považován se svými vlastnostmi za výhodný !!

Pevnost tahu při ohybu :
Zjištěný údaj pevnost tahu při ohebu činí 7,3 N / mm2 oproti 2,1 N / mm2od LPM - výzkumu .K tomu musí být poznamenáno že geometrický faktor může mít velký vliv na zjištěný výsledek .proto naměřené výsledky šetření spolu neporovnávat .Porovnávané hodnoty by se neměly získávat ze stojícího materiálu .

Schopnost pronikání vodních par :
Z celkové zkoušky ( návrh + kámen ) a Molasse-pískovec přes odčítání počítajícího pronikání vlhkosti tvoří odpor s hodnotou - mikro = < - 20 ( wet-cup - postup )a souhlasí se zjištěnou hodnotou mikro = 17 ( postup není znám ) .Zakládá průměrnou šířku návrhu na 2 cm na základě vyplývajíci zequivalentu na hustotu vzduchu

ca Sd < 0,40 m v průměru v uspořádání podle stejně silných kousků . Pískovce vykazují relatívně nízkou šířku posuvu .jejich mikro = hodnoty nad a leží cca . mikro = 20 - 30 .

Podle údajů ..

Reference